Disclaimer

Algemene Voorwaarden www.zuivelacademie.nl

Zuivelacademie.nl is het resultaat van de collectieve inspanning van zuivelbedrijven en opleidingspartijen, verenigd in de Zuivelkenniscoöperatie ZKC en wordt gefinancierd door ZuivelNL (voorheen het Productschap Zuivel). Het Ministerie van Economische Zaken heeft financieel mede bijgedragen aan de ontwikkeling.

Artikel 1
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A) www.zuivelacademie.nl: online leermodules van zuivelvakkennis op MBO niveau 2, 3 en deels 4, tot stand gekomen i.s.m. bedrijven in de Nederlandse melk- en zuivelverwerkende industrie en met opleiders;
B) ZuivelNL: is als opvolger van het Productschap Zuivel formeel eigenaar van zuivelacademie.nl en heeft daarmee het recht op de kennis en know how van de kennisdatabank van zuivelacademie.nl (en eventuele intellectuele eigendoms- en auteursrechten). Praktische zaken die voortvloeien uit dit eigenaarschap zijn door ZuivelNL gedelegeerd aan de Beheergroep Zuivelacademie (besluitvorming over beleid, strategie, ontwikkelrichting en het doen van investeringsvoorstellen). Dit omvat ook de beslissingsbevoegdheid richting actoren in de technische en administratieve uitvoering van zuivelacademie.nl. Ten aanzien van financiële investeringen geldt dat, voor zover dit middelen van ZuivelNL betreft, het ZuivelNL-bestuur via de Themagroep
Arbeid uiteindelijk beslist;
C) Beheergroep Zuivelacademie: hiermee wordt bedoeld de door ZuivelNL ingestelde groep van personen, aan wie is gedelegeerd sturing te geven aan het formeel eigenaarschap van zuivelacademie.nl;
D) Zuivelkenniscoöperatie (ZKC): hiermee wordt bedoeld het samenwerkingsverband van opleidingspartijen en zuivelbedrijven, dat zuivelacademie.nl inhoudelijk vorm geeft en eigenaar is van de content van de site;
E) Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) als zijnde de rechtspersoon die door ZuivelNL is aangesteld als verantwoordelijke organisatie voor het managen en beheren van zuivelacademie.nl;
F) Gebruikers: alle in Nederland actieve melk- en zuivelverwerkende bedrijven, ZKC-leden en abonnementhouders;
G) Organisatie: de rechtspersoon die met ZuivelNL een abonnement afsluit, in de tekst vaker een ‘derde’ genoemd;
H) Abonnement: een voor een vastgelegde periode af te sluiten contract;
I) Lectora: het bij zuivelacademie.nl gebruikte elektronische leersysteem en authoring tool, waarin de content is ondergebracht;
J) Totara: het in zuivelacademie.nl gebruikte Learning Management Systeem (LMS), gebaseerd op Moodle programmatuur;
K) AgriHolland B.V.: de instelling/organisatie verantwoordelijk voor het technisch beheer van zuivelacademie.nl.

Artikel 2
Toepasselijkheid van deze voorwaarden:
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op gebruikers en abonnementhouders van www.zuivelacademie.nl;
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door ZuivelNL;
2.3 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 3
Aanbod en aanvaarding:
3.1 Alle in Nederland aan ZuivelNL gerelateerde melk- en zuivelverwerkende bedrijven en ZKCleden hebben recht op een gratis toegang tot zuivelacademie.nl. Voor het ontvangen van een toegangscode dienen zij het ingevulde contactformulier in te sturen;
3.2 Een organisatie (‘derde’) meldt zich schriftelijk aan voor aansluiting op www.zuivelacademie.nl via het contactformulier op de internetsite;
3.3 ZuivelNL zorgt voor een aanbod aan derden in de vorm van een abonnement met een bepaalde looptijd onder vermelding van de kosten en voorwaarden;
3.4 Een aanbod omvat een abonnement met toegang tot zuivelacademie.nl tot op maximaal het niveau van ‘begeleider’. Een begeleider kan kandidaten aanmaken, wijzigen en verwijderen. Hij heeft ook rechten om leerarrangementen samen te stellen vanuit de database. Hij heeft toegang tot het voortgangsproces van de leerling c.q. kandidaat (leerlingvolgsysteem). De beoogde functionarissen voor deze bevoegdheid zijn de praktijkopleiders bij bedrijven en de leerlingbegeleiders en/of docenten op scholen;
3.4 Aanvaarding van het aanbod geschiedt door betaling van de abonnementskosten aan ZuivelNL;
3.5 De SOL verstrekt de organisatie een wachtwoord + inlogcode na ontvangst van het gefactureerde bedrag.

Artikel 4
Abonnementprijzen en Betaling:
4.1 De door ZuivelNL genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;
4.2 Indien van toepassing worden de uit de toepassing van indexcijfers voortvloeiende prijsverhogingen schriftelijk aan het bedrijf toegelicht;
4.3 Betaling van het door ZuivelNL in rekening gebrachte bedrag vindt plaats binnen de daarvoor gestelde termijn.

Artikel 5
Aansprakelijkheid:
5.1 De SOL en ZuivelNL kunnen op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden, noch zijn zij aansprakelijk te stellen, voor enige materiële en/of immateriële schade voortkomende uit of (in)direct het gevolg van het plaatsen van, of achterwege blijven van (foutieve) mededelingen, publicaties of andere vormen van formele en informele communicatie, dataen/of informatie-overdracht, in welke vorm dan ook;
5.2 Alle gebruikers en abonnementhouders verplichten zich de aansluiting enkel en alleen aan te wenden voor persoonlijk gebruik door de organisatie c.q. de aangemelde persoon.

Artikel 6
Instandhouding zuivelacademie.nl:
6.1 De ZKC leden hebben zich middels een afgesloten convenant gecommitteerd om de content van zuivelacademie.nl in stand te houden en te actualiseren indien noodzakelijk;
6.2 ZuivelNL, als formeel eigenaar, heeft zich gecommitteerd om indien noodzakelijk, in nauwe samenspraak met belanghebbende partners, zorg te dragen voor een nieuwe plek om haar huidige functie en verantwoordelijkheid rond zuivelacademie.nl te beleggen.

29-3-2017